Interview gegeven door Peter De Buck (Co-founder van Connecting-Expertise) voor het Recruitment Process Outsourcing rapport 2019 en vrij vertaald naar het Engels voor eigen blog gebruik.  

Wat zijn de belangrijkste evoluties op de arbeidsmarkt? 

We merken dat bedrijven vroeger een strikte scheiding hanteerden tussen werknemers in vast dienstverband enerzijds en de inhuur van externe werknemers anderzijds. De eerste stroom van werknemers valt typisch onder de verantwoordelijkheid van HR-afdelingen, terwijl de tweede stroom meestal door Procurement wordt afgehandeld. Er worden ook verschillende instrumenten gebruikt: een Applicant Tracking System (ATS) door HR en een Vendor Management System (VMS) door Procurement. Een ATS is een softwaresysteem dat alle processen en informatie van solliciterende kandidaten bijhoudt, een VMS wordt gebruikt voor de automatisering van elk aanwervingsproces en het beheer van leveranciers. 

De verwachtingen van kandidaten veranderen echter snel. Zij zijn op zoek naar een flexibele baan met veel mogelijkheden voor zelfontplooiing. Daarnaast zijn er nieuwe motivatieaspecten die de keuze voor een werkgever bepalen, bv. bedrijfscultuur en functie-inhoud, naast traditionele factoren zoals loon. De historische trend van “levenslang engagement” is verdampt. Het job-denken wordt vervangen door taak-denken, zodat ervaring kan worden opgedaan in verschillende projecten. Dat kan een meerwaarde zijn voor het CV van de kandidaten. 

Bijgevolg zijn bedrijven in hun zoektocht naar goede en gekwalificeerde arbeidskrachten gemotiveerd om voor één vacature verschillende en alternatieve soorten contracten te aanvaarden. Het invullen van de vacature is belangrijker dan het soort contract. Deze ontwikkeling wordt versneld door een toenemende schaarste op de arbeidsmarkt als gevolg van de War For Talent en de vergrijzing van de beroepsbevolking. 

  

Wat is de impact van deze ontwikkeling op organisaties? 

Organisaties zijn voortdurend op zoek naar een oplossing om de evolutie naar Total Talent Management (TTM) te ondersteunen. Dit wordt niet herleid tot het absolute minimum van talentacquisitie, maar moet ook de ontwikkeling, opleiding en interne mobiliteit van talent omvatten. 

Bijgevolg worden bedrijven gedwongen een langetermijnvisie en een holistische benadering ten aanzien van talent te hanteren. Dit gebeurt in meerdere dimensies: strategie, planning, acquisitie, ontwikkeling, groeimogelijkheden, processen en tools. Tegelijkertijd raakt het typische HR-tech landschap nog meer versnipperd, inclusief de ontwikkeling van nieuwe tools die specifieke onderdelen van de ATS- en VMS-oplossingen ondersteunen. Dit alles vertaalt zich in een versnipperd IT-landschap. 

 

Wat betreft Connecting-Expertise, wat is uw ervaring met het implementeren van TTM-oplossingen? 

De eerdergenoemde evoluties resulteren in een toenemende behoefte om onze VMS-oplossing te zien als onderdeel van een groter geheel, waarbij elke oplossing uit verschillende modules bestaat. De toenemende fragmentatie resulteert in een lagere betrokkenheid bij één bepaalde tool, wat een overgang naar alternatieven vergemakkelijkt. Dit vereist natuurlijk wel een zoektocht naar verschillende softwarecomponenten in plaats van één enkel softwareproduct. Vanuit het oogpunt van de gebruiker duikt hierdoor een nieuw vraagstuk op: hoe houd ik het overzicht over alle verschillende processtappen in mijn verschillende softwaretoepassingen? Hoe vind en beheer ik mijn gegevens? Wat moet ik doen met mijn back-office systemen? Hoe integreer ik elk onderdeel in één coherent systeem? 

Om deze uitdagingen aan te gaan, stelde Connecting-Expertise een gloednieuw HR Appstore-concept voor in het kader van een openbare aanbesteding uitgeschreven door de VRT, de Vlaamse Radio en Televisie organisatie. Deze tool stelt grafisch de verschillende processtappen voor die een gebruiker kan zien en uitvoeren, bv. nieuwe vacatures creëren, timesheets goedkeuren, het contract van een interim verlengen, enz. Deze stappen worden voorgesteld door widgets die hun real-time informatie krijgen van verschillende onderliggende softwareproducten. Door op de widget te tikken, gaat een gebruiker direct naar het juiste onderliggende platform waar de corresponderende acties moeten worden uitgevoerd. 

Deze TTM-oplossing biedt de gebruiker twee voordelen. Het belangrijkste is de vermijding van complexiteit bij gebruik van een TTM-aanpak. Bovendien kan software X gemakkelijk en transparant worden vervangen door software Y voor elke specifieke processtap.